TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUONNA 2020

Pe, 27.03.2020 - 12:03

Kivijärven kunnan vaakunaTEKNINEN LAUTAKUNTA 1/4.2.2020 § 3

Kivijärven kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

Kuntalain 140 §:ssä säädetään, että valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimenpöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Tekninen johtaja:

Teknisen lautakunnan kokouksia järjestetään tarpeen mukaan. Pääsääntöisesti kokoukset pidetään tiistai - torstai-iltaisin alkaen klo 18.00 kunnanhallituksen kokoushuoneessa. Lautakunnan kokousajoista ja pöytäkirjojen nähtävilläpidosta ilmoitetaan ilmoitustaululla, netissä ja Kuntatiedotteessa.

Teknisen lautakunnan tarkistettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä teknisessä toimistossa klo 9 – 15 kokouksen jälkeisenä maanantaina ja kunnan kotisivulla kuntalain 140 §:n mukaisesti.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kuulutukset

04.09.2020
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen...