Tarjouspyyntö: MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINNIN LAATIMINEN KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUEELLE SEKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUSALUEELLE

KIVIJÄRVEN KUNTA    TARJOUSPYYNTÖ        26.6.2018        
 
ASIA: MUINAISJÄÄNNÖSINVENTOINNIN LAATIMINEN KIVIJÄRVEN VESISTÖJEN RANTAOSAYLEISKAAVAN ALUEELLE SEKÄ RANTAOSAYLEISKAAVAN LAAJENNUSALUEELLE  
 
1. TILAAJA;    Kivijärven kunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI      

Yhteyshenkilöt:  Kivijärven kunta tekninen johtaja Jukka Hertteli  p. 044 459 7880, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.  
Saarijärven aluearkkitehtipalvelut Kaavoitusarkkitehti Ulla-Maija Humppi, p. 044 459 8405, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. Kaavavalmistelija Sari Peura,  p. 044 459 8210, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
  2. KOHDE, TEHTÄVÄN MÄÄRITTELY JA TYÖN LAAJUUS   Pyydämme tarjoustanne muinaisjäännösinventoinnin laatimisesta Kivijärven kunnan Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan alueelta sekä osin Kivijärven kirkonkylän yleiskaavan alueelta. Tarkasteltava aluerajaus on kuvattu liitteessä nro 1.  Tarkasteltavan ranta-alueen rantaviivan pituus on n. 441,1 km. 

Kivijärven kunta on käynnistämässä Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan muutos- ja päivityshankkeen ja samalla tarkasteluun otetaan ranta-alueita Kivijärven kirkonkylän yleiskaavaalueelta (ko. yleiskaavan osittainen muutos).  Muinaisjäännösinventointi tulee laatia rantaosayleiskaavahankkeen muutos- ja päivitystyötä varten riittävän laadukkaasti. 


Kaavahankkeen aloitusvaiheessa pidetyssä työneuvottelussa Keski-Suomen museo ohjeisti inventointityön laadintaa seuraavasti (ote muistiosta): ”.. koska alueen muinaisjäännösinventointi on vuodelta 1989, uusi inventointi on välttämätöntä laatia koko alueelle. Inventoimatta voidaan jättää vain valtion maat, joille on tehty tuoreet inventoinnit. Inventoinnin tulee kattaa myös rakentamisen ulkopuolelle jäävät muun maankäytön alueet. Potentiaalisia alueita on Kivijärvellä paljon. Inventoinnin esitöihin ja potentiaalisten alueiden selvittämiseen tulee käyttää riittävästi aikaa ja paneutumista ennen kenttätöitä. Metsähallituksen teettämät inventointiraportit voi ladata museoviraston sivuilta.”
 
Selvitysalueelle aiemmin laaditut muinaisjäännösinventoinnit yleiskaavahankkeisiin liittyen

- Kivijärven kirkonkylän ja sen lähiympäristön yleiskaavan laadintaan liittyen ”Yleiskaava-alueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004”, FM Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Kivatekno Oy

- Vuoden 1989 inventointiaineisto sekä valtion maita koskevat inventointiaineistot ovat varmimmin saatavissa Keski-Suomen museolta.
 
Selvitystyön paikkatietoaineistot

Muinaisjäännösinventoinnin tulee olla riittävä rantaosayleiskaavan laadintaa varten.  Selvitys tulee laatia siten, että kohteiden paikkatiedot ovat kaavoittajan käytettävissä sähköisessä muodossa. Kaavoittaja käyttää Qgis-ohjelmaa, mutta myös muut paikkatietoaineistot (Mapinfo jne.) ovat soveltuvia. Muinaisjäännösinventoinnin laatijan tulee lähettää selvityksen alustava versio kaavoittajalle ennen lopullisen raportin luovuttamista, jotta paikkatietoaineistojen toimivuus voidaan varmistaa.     

3. TYÖN AIKATAULU JA TOIMITETTAVAT AINEISTOT
 
Muinaisjäännösinventoinnin toivotaan valmistuvan vuoden 2018 aikana kokonaisuudessaan siten, että työ laskutetaan vuoden 2018 puolella.  Mikäli tavoiteaikataulu ei ole mahdollinen, tarjoaja voi esittää toteutuskelpoisen laadinta-aikataulun työohjelmassaan. Suojelualuerajausten tulisi olla kaavoittajan käytettävissä mieluiten jo loka-marraskuussa 2018, kuitenkin viimeistään kevät-kesällä 2019. Nopea laadinta-aikataulu katsotaan eduksi tarjousten vertailussa. 
 
Toimitettavat aineistot

Laadittu selvitysaineisto tulee toimittaa PDF -tiedostojen lisäksi paikkatietoaineistoina cd-levylle poltettuna. Taulukkoaineistot tulee toimittaa myös alkuperäisohjelmalla laaditussa tiedostomuodossa kunnan käyttöön.  
 
4. HANKINTAMUOTO JA SOPIMUSEHDOT
 
Hankintamuoto on avoin hankintamenettely. Tarjouspyyntö julkaistaan kunnan internet -sivuilla osoitteessa www.kivijarvi.fi  
 
Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista, tilaajavastuulakia, julkisuuslakia ja niiden nojalla annettuja alemman asteen säännöksiä sekä Kivijärven kunnan omia hankintaohjeita. Työssä noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE 2013.
 
Sopimusasiakirjat

Suunnittelutehtävissä noudatetaan seuraavia asiakirjoja: 1. konsulttisopimus 2. tarjouspyyntöasiakirjat 3. tarjous  4.  Konsulttitoiminnan yleiset sopimusehdot KSE 2013 5. muut asiakirjat konsulttisopimuksen mukaisesti. Asiakirjojen keskinäinen pätevyysjärjestys on luettelon mukainen.
 
5. TARJOUKSEN SISÄLTÖ
 
Tarjouksessa on oltava ainakin seuraavat asiat:
 
• Tarjoushinta annetaan kokonaispalkkiona. • kokonais- ja yksikköhintatarjousten tulee sisältää kaikki kulut kuten henkilötyö-, matka-, kopio-, tulostus- ja laitekulut, päiväraha- ja majoituskorvaukset. Erillisiä korvauksia ei makseta kokonaispalkkion lisäksi.  • Kaikki hinnat on esitettävä arvonlisäverottomina (Alv 0 %). • Työhön nimettävät henkilöt ryhmiteltyinä projektivastaavasta avustaviin tehtäviin, näiden henkilöiden koulutus, kokemus, referenssit sekä tuntiveloitushinnat. Tarjouksessa tulee selkeästi tulla esille alihankkijoiden osuus tarjottavasta työstä. Oleellisista alihankkijoista täytyy esittää vastaavat selvitykset kuin pääkonsultilta on edellytetty.  • tarjoajan (yrityksen) referenssityöluettelo tulee liittää tarjoukseen. • Tarjouksessa tulee esittää kopioinnista ja tulostuksesta aiheutuvat kustannukset niiltä osin kuin ne eivät sisälly kokonaispalkkioon.  • Konsultin tulee esittää tarjouksessaan selvitystyön työohjelma (työvaiheet) ja aikataulu.  • liite nro 5 tulee täyttää. Tarjous voidaan ottaa käsittelyyn, mikäli tarjoajaa koskevat vähimmäisvaatimukset täyttyvät. Mikäli vähimmäisvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. Vaihtoehtoisesti tarjoaja voi toimittaa raportin Tilaajavastuun (Luotettava kumppani – palvelun) kautta (www.tilaajavastuu.fi). Jos tarjoajana/sopimusosapuolena toimii ulkomainen yritys, yrityksen on toimitettava edellä todettua vastaavat tiedot yrityksen sijoittumismaan lainsäädännön mukaisella rekisteriotteella tai vastaavalla todistuksella tai muulla yleisesti hyväksytyllä tavalla. Selvitykset ja todistukset eivät saa olla 3 kk vanhempia tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä laskettuna. • tarjouksen tulee olla voimassa 2 kk tarjouksen viimeisestä jättöpäivästä lukien. • tarjouksen ja siihen liittyvien liiteasiakirjojen laatimiskielen tulee olla suomi. Kaikki palvelut on annettava suomeksi. 
 
6. TARJOUSTEN TARKISTUS, ARVIOINTI JA VERTAILU
 
Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarjousten tarkistus, arviointi ja vertailu kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan on oltava rekisteröitynä ammatti- ja elinkeinorekisteriin sijoittumismaansa lainsäädännön mukaisesti. Tarjoajan tulee kuulua ennakkoperintärekisteriin. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan ammatillista pätevyyttä tai teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa tarjoajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 2. Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen Tarjous tulee tehdä tarjouspyyntöä vastaavassa muodossa sisältäen vähintään tässä tarjouspyynnössä vaaditut tiedot. Tarjoukset, jotka eivät vastaa tarjouspyyntöä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 3. Tarjousten hintavertailu Ne tarjoukset, jotka täyttävät tarjoajalle ja tarjoukselle asetetut vaatimukset, hyväksytään tarjousten hintavertailuun. 
 
7. VALINTAPERUSTEET, TARJOAJIEN KELPOISUUS
 
Tarjoajalla tulee olla riittävä pätevyys, kokemus sekä taloudelliset, tekniset ja muut edellytykset selvitystyön toteuttamiseksi. Tarjoaja, jolla ei voida katsoa olevan riittävää pätevyyttä, kokemusta sekä teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä suorittaa tilattua työtä, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. 
 
• Selvitysprojektista vastaavan yrityksen referensseissä tulee olla vähintään 6 kpl laadittua ja hyväksyttyä laajahkoa muinaisjäännösinventointia vuoden 2011 jälkeen.
 
Tarjousten vertailussa tilaaja käyttää lähtökohtana kokonaistaloudellista edullisuutta.  
 
TARJOUSHINTA:  - kokonaispalkkiona 70 %       SELVITYSTYÖN TYÖOHJELMA   - Selvitystyön työohjelma aikatauluineen 30 % 

 
Lain julkisista hankinnoista nojalla tilaajalla on velvollisuus hylätä puutteelliset, tarjouspyynnön vastaiset tai myöhästyneenä saapuneet tarjoukset sekä kaikki tarjoukset harkintansa mukaan, eikä tarjoajalle synny mitään oikeutta korvauksiin. Tilaajalla on oikeus keskeyttää hankinta perustelluista syistä. Tarjouksen tekijälle ei makseta korvausta tarjouksen laatimisesta. Molempia osapuolia sitova hankintasopimus syntyy kun hankintapäätös on saanut lainvoiman ja kirjallinen hankintasopimus on allekirjoitettu.
 
8. VELOITUSPERUSTEET
 
Matkakustannukset määräytyvät tarjouksen perusteella ja niiden tulee sisältyä kokonaishintaan.  Erillisesti tilattavat kopiot ja tulosteet korvataan todellisten kustannusten mukaan. Yrityksen kopio- ja tulostehinnoista on liitettävä hintataulukko tarjoukseen, mikäli yrityksellä on oma tulostuspalvelu.  Tilaaja ei maksa erikseen laskutuslisiä, päivärahoja eikä ateriakorvauksia. 
 
Kivijärven kunta pidättää itsellään oikeuden hyväksyä tai hylätä jätetyt tarjoukset.  
 
9. TARJOUSTEN JÄTTÄMINEN
 

Tarjous tulee toimittaa ma 30.7.2018 mennessä osoitteella: Postitse: Kivijärven kunta, Virastotie 5A, 43800 KIVIJÄRVI (tekninen johtaja Jukka Hertteli)  Sähköpostitse lähetetyt tarjoukset hyväksytään, mikäli ne on lähetetty määräpäivänä klo 15.00 mennessä. Sähköpostitse lähetettävä tarjous tulee toimittaa osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. ja kopio sähköpostista myös osoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. sekä Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen..
 

Hintatietoja tarjoaja saa tarkentaa omalla lisälomakkeellaan, jos tarjoajan tarvitsee antaa lisätietoja tarjoushinnasta ja niiden sisällöstä.
 
10. VALINTAMENETTELY
 

Tilaaja tekee vertailun ja valitsee konsultin.
 
11. LISÄTIEDOT
 

Tarjouspyynnöstä lisätietoja voi kysyä sähköpostitse, jotta vastauksia voi välittää tarjouskilpailuun liittyvänä lisätietona myös muille. 

Lisätietoja antaa: kunnaninsinööri Jukka Hertteli, p. 044 459 7811, Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
 
LIITTEET:  Liite 1:
Kivijärven vesistöjen rantaosayleiskaavan kaavakartat   Liite 2: Yleiskaavaselostus Liite 3: Kivijärven kirkonkylän yleiskaava-alueelta selvitysalueeksi sisältyvät rannat (rajaus sinisellä katkoviivalla) Liite 4. Koko selvitysalue yhdellä kartalla (yht. 441,1 km rantaviivaa) Liite 5: Tarjoajan vähimmäisvaatimukset Liite 6.  Kivijärven kirkonkylän ja sen lähiympäristön yleiskaavan laadintaan liittyen ”Yleiskaavaalueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004”, FM Pirjo Rautiainen, Kaavatalo Kivatekno Oy
 
 
Terveisin,
 
Ulla-Maija Humppi kaavoitus- ja aluearkkitehti Saarijärven kaupunki, Kaavoitus, PL 13, 43101 SAARIJÄRVI Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen., puh. +358 44 459 8405

LIITE 1. Kivijärven etelä-osa

LIITE 1. Kivijärven itä-osa

LIITE 1. Kivijärven pohjoisosa

LIITE 2. Yleiskaavaseloste

LIITE 3. Mukaan kaava-alueeseen rajaus

LIITE 4. Kartta osa-alueista

LIITE 5. Tarjousta koskevat vähimmäisvaatimukset

Yleiskaava-alueen arkeologinen ja luontoselvitys 2004

 

 

 

Log in