Kunnanhallituksen kokoukset vuonna 2023

Ti, 24.01.2023 - 15:10

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, clipart-kuva</p>
<p>Kuvaus luotu automaattisestiKUNNANHALLITUKSEN KOKOUKSET VUOnna 2023              

 

 

 

Kivijärven kunnan hallintosäännön 7.1 koskee kokousmenettelyä. Hallintosäännön § 79 mukaan kunnanhallitus päättää varsinaisten kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

Hallintosäännön 80 §:n mukaan kokouskutsun antaa puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja. Kokouskutsussa on ilmoitettava kokouksen aika ja paikka sekä käsiteltävät asiat. Kokouskutsussa on mainittava, mitä toimielimen päätöksentekotapaa noudatetaan kunkin asian kohdalla.

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivat erityiset syyt ole esteenä. Jos esityslistalla, liitteissä tai oheismateriaalissa on salassa pidettäviä tietoja, asiakirjaan tehdään merkintä salassapidosta. Kokouskutsu lähetetään jäsenille ja muille, joilla on läsnäolo-oikeus tai -velvollisuus, vähintään neljä päivää ennen kokousta.

Kivijärven kunnan hallintosäännön § 84 / Varajäsenen kutsuminen. Toimielimen jäsenen on kutsuttava varajäsen sijaansa, mikäli hän ei pääse kokoukseen. Kun jäsen on esteellinen jossakin kokousasiassa tai esteen vuoksi ei voi osallistua jonkin asian käsittelyyn, hän voi kutsua varajäsenen yksittäisen asian käsittelyyn.

Myös puheenjohtaja, esittelijä tai toimielimen sihteeri voivat toimittaa kutsun varajäsenelle. Koska kunnan hallitustyöskentelyä on jaettu kunnanhallituksen ja toimialahallituksina toimivien lautakuntien kesken, tulee kunnanhallituksen päätettäväksi lukumääräisesti vähemmän asioita kuin tähän asti, minkä vuoksi harvemmalla kokoustahdilla kyetään käsittelemään esille tulevat asiat ja saavutetaan samalla myös kokouspalkkioissa säästöjä.

Kivijärven kunnanhallituksen päätös 02.01.2023  § 3 Kunnanhallitus päättää, että sen kokoukset pidetään vuonna 2023 pääsääntöisesti jokaisen kuukauden ensimmäinen maanantai alkaen klo 18.30 ja tarvittaessa pidetään ylimääräinen kokous. Kokouskutsut toimitetaan kunnanhallituksen jäsenille sähköpostitse neljä (4) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään myös kunnanvaltuuston puheenjohtajalle, I varapuheenjohtajalle ja II varapuheenjohtajalle sekä kunnanjohtajalle.

 

Kuulutukset

02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...