KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Pe, 27.03.2020 - 11:58

Kivijärven kunnan vaakunaKUNNANHALLITUS 2/ 3.2.2020 §10

 

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Kuntalaki 140 § / Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki 141 § / Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet.

Päätökseen, josta saa tehdä kunnallisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus.

Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Kunnanjohtaja:

  1. Kunnanhallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuonna 2020 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokousta seuraavana maanantai klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla

  1. Kunnanvaltuuston kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuonna 2020 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokouspäivän jälkeen viidentenä kunnanviraston aukiolopäivänä klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla.

Päätös:

Päätösesitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuulutukset

04.09.2020
Keski-Suomen liitto on aloittanut maakuntakaavan päivityksen. Maakuntakaavan päivitys koskee Keski-Suomen voimassa olevaa maakuntakaavaa ja koko Keski-Suomen maakunnan aluetta, pois lukien Kuhmoinen...