Kunnanvaltuuston ja kunnanhallituksen pöytäkirjojen nähtävillä pitäminen vuonna 2023

Ti, 24.01.2023 - 15:13

Kuva, joka sisältää kohteen teksti, clipart-kuva</p>
<p>Kuvaus luotu automaattisestiKUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN

NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUOnNA 2023

 

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.

Kuntalaki 140 § / Päätöksen tiedoksianto kunnan jäsenelle

Valtuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnan sekä kuntayhtymän 58 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen pöytäkirja siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Jos asia on kokonaan salassa pidettävä, pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan maininta salassa pidettävän asian käsittelystä. Pöytäkirjassa julkaistaan ainoastaan tiedonsaannin kannalta välttämättömät henkilötiedot. Pöytäkirjan sisältämät henkilötiedot on poistettava tietoverkosta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päättyessä.

Kunnan jäsenen ja 137 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Kuntalaki 141 § / Oikaisuvaatimusohjeet ja valitusosoitus

Päätökseen, josta saa tehdä oikaisuvaatimuksen, on liitettävä oikaisuvaatimusohjeet .Päätökseen, josta saa tehdä kunnallisvalituksen, on liitettävä valitusosoitus. Päätökseen, josta ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, on liitettävä ilmoitus muutoksenhakukiellosta. Ilmoituksessa on mainittava mihin säännökseen kielto perustuu.

Kivijärven kunnanhallituksen päätös 02.01.2023 § 4

  1. Kunnanhallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuonna 2023 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokousta seuraavana maanantai klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla
  2. Kunnanvaltuuston kokousten tarkastetut pöytäkirjat pidetään vuonna 2023 yleisesti nähtävillä kunnanvirastolla kokouspäivän jälkeen viidentenä kunnanviraston aukiolopäivänä klo 9.00 – 15.00 sekä julkaistaan kunnan internet -kotisivulla.

 

Kuulutukset

02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...