KUULUTUS RAKENNUSKIELTOPÄÄTÖKSEN VOIMAANTULOSTA MRL 200 § JA MRA 93 §:n MUKAISESTI

Pe, 01.09.2023 - 12:03

KUULUTUS RAKENNUSKIELTOPÄÄTÖKSEN VOIMAANTULOSTA MRL 200 § JA MRA 93 §:n MUKAISESTI 

Kivijärven tekninen lautakunta on 28.8.2023 tekemillään päätöksillä (47 ja 48 §) asettanut rakennuskieltoon MRL 38 § tarkoittamalla tavalla (kiellot yleiskaavaa laadittaessa) Volkkilankankaan sekä Syväjärvennevan tuulivoimapuistojen yleiskaavoitettavan alueen päätösten liitekarttojen mukaisesti. 

Rakennuskielto asetetaan kaavoitusprosessin keskeneräisyyden vuoksi. Tekninen lautakunta voi muuttaa tai kumota rakennuskieltopäätöksen, mikäli yleiskaavahanke keskeytyy tai hankealue pienenee oleellisesti. Mikäli yleiskaava hyväksytään kunnanvaltuustossa, rakennuskielto on voimassa, kunnes hyväksymispäätös on saanut lainvoiman. MRL 38 § mukainen rakennuskielto on voimassa enintään viisi vuotta. Kunta voi kaavoituksen keskeneräisyyden vuoksi pidentää kieltoaikaa viidellä vuodella edelleen. 

Rakennuskieltoaluetta koskeva kartta on saatavissa Kivijärven kunnasta. 

 

Kivijärven tekninen lautakunta

Kuulutukset

02.03.2023
Sivistyslautakunnan kokoukset pidetään tarpeen mukaan, pääsääntöisesti tiistaisin alkaen klo 17.30  sivistysosaston tai muussa kunnan toimipisteessä.  Päätösten nähtävilläpito: Sivistyslautakunnan...