TEKNISEN LAUTAKUNNAN KOKOUSAJANKOHDAT JA PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄPITÄMINEN VUONNA 2020

Kivijärven kunnan vaakunaTEKNINEN LAUTAKUNTA 1/4.2.2020 § 3

Kivijärven kunnan hallintosäännön 79 §:n mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan.

KUNNANVALTUUSTON JA KUNNANHALLITUKSEN PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVILLÄ PITÄMINEN VUONNA 2020

Kivijärven kunnan vaakunaKUNNANHALLITUS 2/ 3.2.2020 §10

 

Kuntalaki 139 § / Päätöksen tiedoksianto asianosaiselle

Päätöksen tiedoksiantoon asianosaiselle sovelletaan, mitä hallintolain 59 §:ssä säädetään tavallisesta tiedoksiannosta ja sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain (13/2003) 19 §:ssä säädetään tavallisesta sähköisestä tiedoksiannosta.