Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää hyvinvointia.

Varhaiskasvatusta voivat saada lapset, jotka eivät vielä ole oppivelvollisuusikäisiä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea varhaiskasvatuksessa olevien lasten vanhempia ja yhdessä huoltajien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä

Kivijärvellä varhaiskasvatusta järjestetään perhepäivähoidossa ja päivähoitokeskus Nuppukummussa. Esiopetusta järjestetään Tainionmäen koululla.

Jokaisella alle kouluikäisellä lapsella on oikeus saada varhaiskasvatusta. Vanhemmat päättävät lapsensa osallistumisesta varhaiskasvatukseen. Koulun edeltävä esiopetus on toiminnallisesti varhaiskasvatusta. Esiopetukseen osallistuminen tuli velvoittavaksi 1.8.2015 alkaen.

Opetushallitus varhaiskasvatuksen asiantuntijavirastona laatii ja päättää valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden pohjalta laaditaan paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat. Kivijärvellä on käytössä Kivijärven kunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Kivijärvellä tehdään jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma sekä esiopetuksessa olevalle lapselle esiopetussuunnitelma.

Kivijärven varhaiskasvatussuunnitelma

(päivitetty sivltk 30.8.2022 § 49)

Kivijärven EsiOPS

Lisätietoja:

Päiväkoti Nuppukumpu / Helena Korkeakangas 
Puhelin: 044 459 7826 
Osoite:  Nuppukumpu, Keskustie 32C, 43800 Kivijärvi

Esiopetus 
Puhelin: 044 459 7858
Osoite: Tainionmäen koulu, Keskustie 32A, 43800 Kivijärvi

 

 

Hakeminen varhaiskasvatukseen

 

Varhaiskasvatukseen voi hakea ympäri vuoden.

Mikäli varhaiskasvatuksen tarve johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on varhaiskasvatuspaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään 2 viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatukseen haetaan kirjallisesti. Hakulomakkeita saa kunnanvirastosta ja päivähoitokeskus Nuppukummusta.

Lomakkeet tulostettavissa Lomakkeet-sivulta:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut määräytyvät varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain mukaisesti (1503/2016). Maksut määräytyvät perheen koon ja tulojen mukaan prosenttiperusteisesti.

Perheen henkilömäärä Tuloraja 1.3.2023 euroa/kk Maksuprosentti 1.3.2023
2 3 874 10,7
3 4 998 10,7
4 5 675 10,7
5 6 353 10,7
6 7 028 10,7

Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaan 262 euroa kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Perheen ensimmäiseksi lapseksi katsotaan lain mukaan aina nuorin varhaiskasvatuspalveluja käyttävä lapsi. Perheen nuorimman lapsen korkein asiakasmaksu on 295 euroa kuukaudessa. Toisen lapsen maksu on enintään 40 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 118 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta.

Perheen koko

 • Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.
 • Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsi on kirjoilla. 

Perheen tulot

 • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella.

Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät avio- ja avopuolisot) ja varhaiskasvatuksessa olevien lasten tulot lapsikohtaisesti. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli tuloista ei ilmene koko verovuoden lomaraha. Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai -tuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille sekä tosiasiallisista perhesuhteista johtuvat muut vastaavat kustannukset. Metsätulona otetaan huomioon varojen arvostamisesta verotuksessa annetun lain (1142/2005) 7§:n 3 momentin mukaan vahvistettu metsän keskimääräinen vuotuinen tuotto hehtaarilta kerrottuna metsämaan pinta-alalla.

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, vammaisetuuksista annetun lain (570/2007) mukaista etuutta, kansaneläkelain (568/2007) mukaista lapsikorotusta, asumistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuiskoulutustukea, opintotuen asumislisää, toimeentulona maksettavaa toimintarahaa ja matkakorvausta, Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain (566/2005) mukaista ylläpitokorvausta, julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain (916/2012) mukaista kulukorvausta, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia eikä lasten kotihoidon tukea.

 • Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon suoritetut elatusavut, kiinteistön luovutuksen yhteydessä määräajaksi tai elinkaudeksi pidätetty rahana suoritettava etuus (syytinki)

Mikäli hakija ei ilmoita perheen tuloja, peritään varhaiskasvatuksesta enimmäismaksu (295 €/kk).

Maksukyvyn mukaan perittävä maksu määrätään toimintavuodeksi (1.8. – 31.7.) kerrallaan. Maksua kuitenkin tarkistetaan vuoden aikana, jos palvelun saajan maksukyky on olennaisesti muuttunut (tulot vähentyneet tai lisääntyneet 10%) , jos maksu osoittautuu olennaisesti virheelliseksi tai jos hoitosopimus muuttuu.

Jos varhaiskasvatusmaksupäätös on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksu oikaistaan takautuvasti enintään vuoden ajalta. Perheen olosuhteissa tapahtuvista muutoksista on aina ilmoitettava.

Poissaolojen vaikutus maksuun

 • Kun lapsi on sairauden johdosta poissa varhaiskasvatuksesta enemmän kuin puolet sovitusta kuukausittaisesta hoitoajasta, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Kun lapsi on sairauden johdosta poissa koko sovitun hoitoajan, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.
 • Kun lapsi on muun, kuin sairauden johdosta poissa koko sovitun hoitoajan, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Muutoin peritään aina täysi kuukausimaksu.
 • Mikäli lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta vanhemman lomautuksen vuoksi enemmän kuin puolet sovitusta hoitoajasta, peritään maksuna puolet kuukausimaksun määrästä.
 • Kun lapsi on vanhemman lomautuksen vuoksi poissa koko sovitun hoitoajan, maksua tältä kuukaudelta ei peritä lainkaan.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

 • Maksu määritellään ja peritään sovittujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan.
 • Sovittujen tuntien toteutumista tarkastellaan kolmen kuukauden jaksoissa.
 • Mikäli sovittu tuntimäärä ylittyy kuukaudessa, peritään maksu seuraavan tuntirajan mukaan.
 • Maksutonta esiopetusta on 84 h kuukaudessa. Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 40 %, 60 % tai 75 %.
Sovittu hoitoaika tuntia/kk Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta Enintään € / kk
0 - 50 tuntia 40 % 118 €
51 - 84 tuntia 60 % 177 €
85 - 150 tuntia 75 % 221 €
151 tuntia tai enemmän 100 % 295 €

Kokopäivähoidon maksu saa olla enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta. 1.8.2022 alkaen maksun enimmäismäärä kokopäivähoidossa olevaa nuorinta lasta kohti on 295 euroa kuukaudessa. Toisesta kokopäivähoidossa olevasta lapsesta peritään 40 % ensimmäisen lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta perittävä maksu on 20 % nuorimman lapsen maksun määrästä. Alle 28 euron asiakasmaksua ei peritä. Maksu on lapsikohtainen.

Esiopetuksen täydentävä varhaiskasvatus

Esiopetuksessa olevan lapsen hoitomaksuissa koulutyön lyhytaikaisen keskeytyksen ajalta (syys-, joulu- ja talviloma) noudatetaan aamu- ja iltapäivätoiminnan maksuja. Koulutyön kesäkeskeytyksen ajalta sovelletaan varhaiskasvatuksen voimassa olevia asiakasmaksuja.

Tilapäinen varhaiskasvatus

Varhaiskasvatus katsotaan tilapäiseksi silloin, jos hoitopäiviä on kalenterikuukaudessa enintään 3 yksittäistä kokohoitopäivää, jotka saattavat koostua myös osahoitopäivistä.

Tilapäisestä hoidosta peritään maksua 15 euroa kokopäivähoidosta (yli 5 tuntia) ja osapäivähoidosta 10 euroa (5 tuntia tai alle).

Moneltako kuukaudelta varhaiskasvatuksen asiakasmaksua peritään?

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu peritään pääsääntöisesti 11 kk:lta toimintavuoden aikana. Maksu peritään kuitenkin 12 kk:lta, jos lapsi on päivähoidossa toimintavuoden aikana kaikkina kuukausina, ja lapsi on poissa päivähoidosta toimintavuoden aikana muusta syystä kuin sairauden vuoksi, enintään ¾ osaa kuukausimaksun perusteena olevien kuukausittaisten hoitopäivien määrästä.

Toimintavuosi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7. Mikäli lapsen hoito alkaa elokuun aikana, on seuraavan vuoden heinäkuu maksuton. Jos hoito alkaa 1.9. tai sen jälkeen, seuraavan vuoden heinäkuu on maksullinen. 

Poissaolopäiviä laskettaessa otetaan huomioon vain etukäteen ilmoitetut poissaolot. Näihin lasketaan viikkoa ennen ilmoitetut poissaolot. Poissaolot on ilmoitettava hoitopaikkaan.

Esim. Lapsi on hoidossa 20 pv:nä kuukaudessa, maksu peritään 12 kk:lta, jos lapsi ei ole ollut koko toimintavuoden aikana pois päivähoidosta yli 15 pv.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu hoidon alkaessa ja päättyessä

Sinä kuukautena, jolloin varhaiskasvatus alkaa, peritään maksu sovitusta aloittamispäivästä alkaen ja sinä kuukautena, jolloin se lakkaa (päivähoitopaikka irtisanotaan), peritään maksu irtisanomispäivään tai viimeiseen hoitopäivään saakka.

Maksun maksaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu maksetaan kerran kuukaudessa. Sovitut hoitotunnit laskutetaan jälkikäteen ja lasku erääntyy seuraavan kuukauden viimeinen arkipäivä. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ovat suoraan ulosottokelpoisia.

 VARHAISKASVATUSPAIKKA ON IRTISANOTTAVA KIRJALLISESTI!

Irtisanomislomakkeita voi tulostaa Lomakkeet-sivulta tai hakea koulu- ja sivistystoimistosta.

Lisätietoja:

Toimistosihteeri
Puhelin: 044 459 7861
Osoite: Virastotie 5 A, 43800 KIVIJÄRVI
 

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityisoppilaille. Toiminnassa painotetaan lapsen omia kokemuksia. Toiminnan suunnittelun lähtökohtana on yksilölliset ja yhteisölliset sekä sosiaaliseen kasvuun liittyvät näkökohdat. Tavoitteena on tarjota lapselle hänen tarpeensa huomioivaa, monipuolista ja virkistävää toimintaa ja antaa mahdollisuus lepoon ja itsekseen oloon.

Kivijärvellä koululaisten aamutoimintaa järjestetään Nuppukummussa klo 6-8.30 ja iltapäivätoimintaa Tainionmäen koululla esiopetuksen tiloissa klo 13-16.

Hakemuksia toimintaan saa kunnanvirastosta, Tainionmäen koululta ja Nuppukummusta. Voit tulostaa koululla tapahtuvan iltapäivätoiminnan hakemuksen Lomakkeet-sivulta.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävä maksu

60 € / kk, osallistumisaika enintään 3 h/pv
80 € / kk, osallistumisaika enintään 4 h/pv
120 € / kk, osallistumisaika 4 – 6 h/pv

 • Jos lapsi osallistuu toimintaan 1 – 2 päivää kuukaudessa, maksuna peritään 10 % kuukausimaksusta.
 • Jos lapsi osallistuu toimintaan enintään 10 päivää kuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.
 • Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta.

Lisätietoja:

Koulun toimistosihteeri
Puhelin: 044 459 7861