YVA-KUULUTUS, Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala-Nuojuakangas-Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtajahanke


                           

                                                                                                                                                                                                                1/3

 

                                                                                                                        KESELY/548/2022

 

 

YVA-KUULUTUS 

 

Fingrid Oyj, Metsälinjan vahvistaminen välillä Vaala Nuojuankangas – 

Laukaa Vihtavuori, 400+110 kV voimajohtohanke  

Ympäristövaikutusten arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä  

Arviointiselostus on hankkeesta vastaavan laatima esitys hankkeesta ja sen todennäköisesti merkittävistä ympäristövaikutuksista. YVA-menettelyn yhteydessä on laadittu myös luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukainen Natura-arviointi Hirsinevan (FI1000056 SAC), Etelä-Sydänmaan (FI1000011, SAC) ja Multarinmeri-Harjuntakanen-Riitasuon (FI0900065 SAC/SPA) Natura-alueille.  

Hanke 


Fingrid Oyj suunnittelee Metsälinjan vahvistamiseen liittyvää 400 + 110 kV (kilovoltin) voimajohtohanketta. Voimajohtoreitin pituus on noin 297 kilometriä. Uusi voimajohto sijoittuu 252 kilometrin osuudella nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle, ja nykyisen voimajohdon rinnalle 45 kilometrin osuudella. Asutusta tai luonnonsuojelukohdetta kiertävissä teknisissä vaihtoehdoissa voimajohto sijoittuu lyhyelti uuteen maastokäytävään. Tarkasteltava voimajohtoreitti sijoittuu usean kunnan alueelle lähtien Pohjois-Pohjanmaalta Vaalasta Nuojuankankaan sähköasemalta ja päättyen Keski-Suomeen Laukaan Vihtavuoren sähköasemalle. Voimajohtoreitille sijoittuvat kunnat ovat: Vaala, Siikalatva, Haapavesi, Kärsämäki, Haapajärvi, Reisjärvi, Pihtipudas, Kinnula, Kivijärvi, Karstula, Saarijärvi, Multia, Uurainen, Äänekoski, Laukaa, Jyväskylä. 

Hanke tarvitaan kantaverkolle asetetun käyttövarmuusvaatimuksen turvaamiseksi, kun sähkönsiirtotarve kasvaa. 

Tarkasteltava voimajohtoreitti 

Arviointiselostuksessa on tutkittu seuraavia reittiosuuksia: 

Reittiosuudella A-B (Nuojuankangas-Haapajärvi) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon Petäjävesi-Nuojua paikalle. Teknisenä vaihtoehtona Haapajärven Kuusaassa on Hirsinevan luonnonsuojelualueen kierto uudessa maastokäytävässä (A-B1). Toisena teknisenä vaihtoehtona tarkastellaan Haapajärven Aholan Aholanjärven kiertävää teknistä vaihtoehtoa uudessa maastokäytävässä (A-B2). Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 44 hehtaaria. 

Reittiosuudella B-E (Haapajärvi-Multia) uusi voimajohto sijoittuu nykyisen 220 kV voimajohdon paikalle ja nykyisen 400 kV voimajohdon rinnalle, sijoittuen sen länsipuolelle. Osuudella ei tarkastella teknisiä vaihtoehtoja. Voimajohdon sijoittuessa purettavan voimajohdon paikalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti vähäinen, ollen koko osuudella noin 42 hehtaaria. 

Reittiosuus E-F (Multia-Laukaan Pukkipohja) noudattaa nykyisen 400 kV voimajohdon Vihtavuori-Alajärvi reittiä sijoittuen pääosin sen rinnalle, nykyisen voimajohdon pohjois-/itäpuolelle. Asutusta kiertävinä teknisinä vaihtoehtoina tarkastellaan Uuraisten Niinijärvellä (E-F1) nykyisen voimajohdon ja uuden voimajohdon sivuttaissiirtoa Uuraisten Hirvikylän Heinäsuolla (E-F2) sijoittaen uuteen maastokäytävään. Osuudella johtoalue laajenee noin 133 hehtaaria. 

Reittiosuudella F-G (Laukaan Pöykynmäki- Laukaan Kaakonlampi) on muodostettu uusi pääreitti ilman teknistä vaihtoehtoa. Voimajohto rakennetaan uuteen maastokäytävään ja johtoalueen leveys on noin 96 metriä. Nykyinen 400 kV voimajohto siirretään rakennettavan voimajohdon rinnalle samaan, uuteen maastokäytätävään. Nykyisen voimajohdon vanha johtoalue vapautuu. Osuudella johtoalue laajenee noin 22 hehtaaria. 

Reittiosuudella G-H (Laukaan Kaakonlampi- Laukaan Kuikkalampi) uusi voimajohto rakennetaan nykyisten yhden 400 kV ja kahden 110 kV voimajohtojen itäpuolelle, näiden rinnalle. Osuuden alkuosassa uusi voimajohto sijoittuu vain 400 kV voimajohdon rinnalle sen pohjoispuolelle, ja 110 kV voimajohtojen kohdalla uudelle voimajohdolle tehdään sivuttaissiirto, minkä jälkeen uusi johto rakennetaan ylitettyjen molempien pienempien voimajohtojen rinnalle, niiden pohjoispuolelle. Osuudella ei tarkastella teknisiä vaihtoehtoja. Osuudella johtoalue laajenee noin 2 hehtaaria. 

Reittiosuudella H-I (Laukaan Kuikkalampi- Laukaan Ilvesmäki) uusi voimajohto rakennetaan nykyisten yhden 400 kV ja kahden 110 kV voimajohtojen itä-/pohjoispuolelle, näiden rinnalle. Rajajärven Jaakkolassa tarkastellaan asutusta kiertävää teknistä vaihtoehtoa (H-I1). Osuudella johtoalue laajenee noin 27 hehtaaria. 

Reittiosuudella I-J (Laukaan Ilvesmäki- Jyväskylän Vehmasmäki) uusi voimajohto rakennetaan neljän muun voimajohdon rinnalle, niiden itäpuolelle. Samassa johtokäytävässä ovat nykyiset Fingridin 400 kV ja kahden 110 kV voimajohdot ja Elenian 110 kV voimajohto. Osuudella tarkastellaan Koivikon asutusta kiertävää teknistä vaihtoehtoa (I-K1). Osuudella johtoalue laajenee noin 7 hehtaaria. 

Reittiosuudella J-K (Jyväskylän Vehmasmäki- Laukaan Vihtavuori) uusi voimajohto rakennetaan Elenian 110 kV voimajohdon rinnalle Vehmasmäen poikki Vihtavuoren sähköasemalle. Poikkileikkausväli on vaihtoehtoinen aiempaan poikkileikkausosuuteen lukeutuvan Koivikon teknisen vaihtoehdon I-K1 kanssa. Osuudella ei tarkastella erillisiä teknisiä vaihtoehtoja. Osuudella johtoalue laajenee noin 7 hehtaaria. 

Voimajohdon sijoittuessa nykyisen voimajohdon rinnalle johtoalueen laajennus on pinta-alallisesti laajempi kuin muilla reittiosuuksilla ollen reittiosuuksilla E-K yhteensä noin 197 hehtaaria. 

Muutokset arviointiohjelma -vaiheen jälkeen 

Arviointiohjelma -vaiheessa saadun palautteen perusteella on tehty seuraavat reittitarkistukset. Peruste 

Hirsinevan kierron tarkistus: Hirsinevan kiertävää teknistä vaihtoehtoa on tarkistettu lähemmäksi Hirsinevan suojelualuetta saadun palautteen perusteella. Siirto mahdollistui alustavissa tuulivoimahankesuunnitelmissa tapahtuneiden muutosten seurauksena. 

Aholanjärven kierto: Muodostettu uusi tekninen vaihtoehto, joka kiertää Aholanjärven itäpuolitse. Vaihtoehto on muodostettu palautteen perusteella. 

Niinijärvi, sivuttaissiirron tarkistus: Sivuttaissiirtoa on pidennetty lännen suuntaan, jolla vältetään johtoalueen sijoittuminen luonnonsuojelutarkoituksiin varatulle alueelle. 

Heinäsuo, rakennusten kierto: Vaihtoehto kiertää nykyisiä loma- tai muita rakennettuja kiinteistöjä. Vaihtoehto on YVA-ohjelman mukainen. 

Iso Ahvenlammen kierron tarkistus: Muodostettu uusi pääreitti ilman teknistä vaihtoehtoa. YVA-ohjelmassa esitetty nykyisen voimajohdon rinnalle sijoittuva pääreitti sekä Iso Ahvenlampea pohjoispuolitse kiertävä tekninen vaihtoehto on hylätty loma-asutukseen kohdistuvien vaikutusten takia. Uusi suunniteltu johtoreitti kiertää Ahvenlammen eteläpuolitse. Samalla siirretään nykyinen 400 kV voimajohto samaan uuteen maastokäytävään, jolloin nykyinen johtoalue Ahvenlammen poikki vapautuu. 

Jaakkolan kierto: Vaihtoehto kiertää Jaakkolan asutusta idästä. Vaihtoehto on YVA-ohjelman mukainen. Koivikon tekninen kierto: Muodostettu uusi itäinen tekninen vaihtoehto, joka sijoittuu Koivikon mäen reunalle kiertäen koko Vehmasmäen. Perusteena on asutus pääreitin tuntumassa. 

Natura-arvioinnit 

Luonnonsuojelulain (9/2023) 35 §:n mukaiset Natura-arvioinnit on laadittu Hirsinevan (FI1000056, SAC), Etelä-Sydänmaan (FI1000011, SAC) ja Multarinmeri – Harjuntakanen – Riitasuon (FI0900065, SAC/SPA) Natura 2000 -alueille. 

YVA-selostusta koskevan kuulemisen yhteydessä suojelualueen haltijoille varataan mahdollisuus esittää lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista luonnonsuojelulain 35 §:n 2 mom. mukaisesti. Lausuntopyyntö annetaan suojelualueen haltijoille tiedoksi yleistiedoksiantona.

Kuulutus, arviointiselostus ja Natura-arvioinnit nähtävillä 

Keski-Suomen ELY-keskus on antanut kuulutuksen ja arviointiselostuksen sekä Natura-arviointien kuulemista koskevan yleistiedoksiannon tiedoksi julkisella kuulutuksella 11.3.2024 

Kuulutus ja arviointiselostus sekä Natura-arvioinnit (julkiset) ovat nähtävillä 11.3.2024 – 10.5.2024 KeskiSuomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivullwww.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen verkkosivullwww.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA. 

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan: 

Vaalan kunta, Järvikyläntie 1, Vaala 

Siikalatvan kunta, hallintokeskus, Pulkkilantie 4, Pulkkila 

Haapaveden kaupunki, Tähtelänkuja 1, Haapavesi 

Kärsämäen kunta, Haapajärventie 1, Kärsämäki 

Haapajärven kaupunki, Kirkkokatu 2, Haapajärvi 

Reisjärven kunta, Reisjärventie 8, Reisjärvi 

Pihtiputaan kunta, Keskustie 9, 44801 Pihtipudas 

Kinnulan kunta, Leenantie 2, Kinnula 

Kivijärven kunta, Virastotie 5 A, Kivijärvi 

Karstulan kunta, Virastotie 4, Karstula 

Saarijärven kaupunki, Sivulantie 11, Saarijärvi 

Multian kunta, Multianraitti 3, Multia 

Uuraisten kunta, Virastotie 4, Uurainen 

Äänekosken kaupunki, Hallintokatu 4, Äänekoski 

Laukaan kunta, Laukaantie 14, Laukaa 

Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä 

Yleisötilaisuus 

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään verkkotilaisuutena 19.3.2024 klo 18 - 20. Tilaisuudesta ei julkaista tallennetta. Osallistumisohjeet ja linkki tilaisuuteen tulee ympäristöhallinnon verkkosivullwww.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA ennen tilaisuutta. 

Lausunnot ja mielipiteet 

Lausunnot ja mielipiteet arviointiselostuksesta ja Natura-arvioinneista tulee toimittaa viimeistään 10.5.2024 joko ELY-keskusten sähköisen asiointipalvelun kautta: Asiointi ja yhteystiedot - ely - ELY-keskus (kohta Muu asiointi) tai osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi [at] ely-keskus.fi. Postitse lausunnot ja mielipiteet voi toimittaa osoitteella Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/548/2022). 

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä  

Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista on nähtävillä kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/metsalinjanvahvistaminenYVA. Lisäksi perusteltu päätelmä annetaan tiedoksi julkisella kuulutuksella verkkosivullwww.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi  

Lisätietoja 

Hankkeesta vastaava Fingrid Oyj, Tiina Seppänen (ympäristö ja yritysvastuu) ja Pasi Saari (reittisuunnittelu) puhelin molemmille 030 395 5000, etunimi.sukunimi [at] fingrid.fi 

YVA-menettelystä Keski-Suomen ELY-keskus, yhteysviranomaisen yhteyshenkilö Arja Koistinen, p. 0295 02 4760, etunimi.sukunimi [at] ely-keskus.fi. 

 

Jyväskylä 11.3.2024 

KESKI-SUOMEN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS 

Kuulutukset

Kuulutuksen julkaisupäivä 18.4.2024 Hakemuksen tiedoksisaantipäivä...
Viitasaaren kaupunki / KUULUTUS
Pohjoisen Keski-Suomen ympäristölautakunta 8.4.2024
KUULUTUS
Maa-aineslupa / Perhon Hautakivi/Rakennuskivi Oy,
Lukkarinlahti 265-403-3-255, Kivijärvi
...